welcome

 

授課

·         計算機概論(資管系)

·         專題企畫寫作

·         高等網路管理

·         高等計算理論

·         資訊網路(概論)

·         行動通訊概論

·         系統分析

·         資料結構

·         無線網路

·         資訊科技與生活(共同)

·         電子商務

·         中小企業管理資訊系統

·         程式設計(C)

·         企業網路與資訊管理

·         資訊倫理與法規

·         網頁設計

·         網路拍賣